O škole

Více o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Habry
Adresa: V Zahradách 18, 582 81 Habry (mapa)
Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová
Telefony: 569 441 230,731 495 151,569 441 238  – starší budova
email:
ID datové schránky: wszuwev
Od 1. ledna 2003 je Základní škola Habry příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Habry. Od 1. 8. 2006 nese škola nový název – Základní škola a Mateřská škola Habry. Od školního roku 2007/2008 se na škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry. Prioritou školy je připravit žáky jazykově, odborně i tělesně k dalšímu studiu. Škola klade důraz na respektování individuálních potřeb žáků. Součásti příspěvkové organizace
  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna

Charakteristika

Základní škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, chemickou laboratoř, učebnu informatiky, která se postupně doplňuje novými počítači a výukovými programy, knihovnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu, v 6 učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule a v 6 učebnách dataprojektor a plátno. Vyučující a žáci mají k dispozici 36 notebooků, 13 tabletů a 13 čteček. Hodiny Tv probíhají v místní sokolovně, na víceúčelovém hřišti s umělým travnatým povrchem a na travnatém hřišti u sokolovny.

Školní družina otevírá 3 oddělení, žáci se účastní školních i jiných projektů a soutěží, v rámci činnosti pořádá exkurze a vycházky do přírody.

Mateřská škola má k dispozici 4 třídy – herny, ložnici a kuchyňku pro přípravu svačin a výdej obědů, které se dovážejí ze školní jídelny. Součástí je zahrada vybavená pískovištěm a herními prvky pro děti. Zařazujeme chvilky s logopedickou prevencí, seznamujeme děti s prvky AJ, které se váží k uskutečňovaným projektům.

Školní jídelna nabízí také doplňkové stravování pro veřejnost.

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní a aktivní učitelé. Ve škole dále pomáhají při výuce žáků s podpůrnými opatřeními asistenti pedagoga. Provoz školní družiny zajišťují vychovatelky.

Žákům nabízíme projekt Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, možnost účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku, zájezdu do zahraničí, exkurzích a výchovně vzdělávacích pořadech, návštěvu úřadu práce v souvislosti s volbou povolání, pestrou paletu kroužků, kurz dopravní výchovy, výběr z volitelných a nepovinných předmětů, individuální práci s žáky s podpůrnými opatřeními, pravidelné testování žáků, projektové vyučování.

Žáci se podílejí na spolupráci s MŠ, tvorbě školního časopisu, na výzdobě školy, na přípravě programů pro besídky, akademii, na přípravě výstav.

Pravidelné aktivity školy – slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, pasování prvňáčků na čtenáře, slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky, vysílání žáků na soutěže a olympiády, práce žákovského parlamentu.