V letošním školním roce se naše škola zapojí do  těchto projektů:

MŠMT jako Řídící orgán OP VVV v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů Zjednodušené vykazování –  Šablony pro ZŠ a MŠ III rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Vzdělávání a rozvoj dětí a žáků naší školy“Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. V rámci projektu základní škola realizuje šablony: Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem a Projektový den ve výuce. Projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

V letošním školním roce nabízí naše škola mimo vyučování kurzy angličtiny Cambridge English pro žáky od 4. do 8. ročníku.  Od října budou přihlášení žáci pracovat ve 4 skupinách podle jazykových úrovní. Kurzy budou zaměřeny zejména na rozvoj komunikativních a poslechových dovedností.

Čtvrtým rokem se účastníme projektu Česko sportuje – Sazka olympijský víceboj. Cílem je přitáhnout děti ke sportu, jako k součásti zdravého životního stylu. V projektu nejde o výkony, ale o to, aby se žáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. Žáci v průběhu hodin tělesné výchovy plní různé klasické i netradiční sportovní disciplíny. Účastníci obdrží sportovní vysvědčení a mohou si vybojovat setkání s olympioniky. Za včasné splnění disciplín škola obdrží sportovní pomůcky, které využije v hodinách tělesné výchovy i v mimoškolní sportovní činnosti.

Žáci 3. ročníku se účastní projektu Prevence dětských úrazů na ZŠ v Kraji Vysočina. V rámci projektu žáci obdrží soubor zdravotně-výchovných materiálů s tematikou prevence dětských úrazů a zúčastní se besedy k danému tématu.

Žáci 8. ročníku se zapojí do projektu První pomoc do škol. V rámci projektu se žáci seznámí s poskytnutím první pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky. V poslední lekci mají možnost nahlédnout do vozidla rychlé záchranné služby a jsou záchranáři seznámeni s jeho provozem.

Celá škola pokračuje v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (oba projekty podporují zdravou výživu žáků).

Na jaře se podílí žáci 2. stupně na úklidu naší obce a jejího okolí v rámci projektu Čistá Vysočina.

Projekt Adopce na dálku

Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Cílem je dát dětem takové vzdělání, aby se mohly postavit na vlastní nohy a v budoucnu nepotřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně – pokud není studijní typ, dostane šanci se vyučit.

Arcidiézní charita Hradec Králové, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala dívku, která se jmenuje SMITHA P. PANNAKAR a pochází z Indie.

Kontakt s dívkou budou mít žáci naší školy prostřednictvím korespondence. Každý rok obdrží naši žáci dva dopisy a roční zprávu ( např. vysvědčení) o pokroku dítěte s jeho aktuální fotografií.