V letošním školním roce se naše škola zapojí do  těchto projektů:

MŠMT jako Řídící orgán OP VVV v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů Zjednodušené vykazování –  Šablony pro ZŠ a MŠ II rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Podpora vzdělávání žáků naší školy“Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. V rámci projektu základní škola realizuje šablony: Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ a Projektový den ve škole. V  rámci projektu školní družina realizuje šablony: Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky ŠD  a Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD zaměřené na projektovou výuku. Projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Při vyučovacích hodinách informatiky jsme se zapojili do projektu Kraje Vysočina S Vysočinou bezpečně na internetu. Cílem projektu je v oblasti elektronické bezpečnosti minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií.

V letošním školním roce nabízí naše škola mimo vyučování kurzy angličtiny Cambridge English pro žáky od 5. do 9. ročníku.  Od října budou přihlášení žáci pracovat ve 3 skupinách podle jazykových úrovní. Kurzy budou zaměřeny zejména na rozvoj komunikativních a poslechových dovedností.

Třetím rokem se účastníme projektu Česko sportuje – Sazka olympijský víceboj. Cílem je přitáhnout děti ke sportu, jako k součásti zdravého životního stylu. V projektu nejde o výkony, ale o to, aby se žáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. Žáci v průběhu hodin tělesné výchovy plní různé klasické i netradiční sportovní disciplíny. Účastníci obdrží sportovní vysvědčení a mohou si vybojovat setkání s olympioniky. Za včasné splnění disciplín škola obdrží sportovní pomůcky, které využije v hodinách tělesné výchovy i v mimoškolní sportovní činnosti.

Zapojili jsme se jako jedna z partnerských škol do projektu „CENTRUM NATURA“, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory (CKP) v druhé vlně realizace projektu. Představení projektu: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka / vzdělávání. V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední. Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

  • děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
  • pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • pracovníci České školní inspekce

Od ledna letošního roku je naše škola zapojena do projektu AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) s názvem SPORTUJ VE ŠKOLE. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí ve školní družině. Cvičí se 1x týdně (45 minut) v rámci školní družiny. Na naší škole bude do konce školního roku hodina probíhat vždy v pátek od 12:40 do 13:25 hodin, pod vedením p. uč. Jiřího Černého. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách: https://www.sportujveskole.cz/o-sportuj-ve-skole/o-projektu/

Žáci 3. ročníku se účastní projektu Prevence dětských úrazů na ZŠ v Kraji Vysočina. V rámci projektu žáci obdrží soubor zdravotně-výchovných materiálů s tematikou prevence dětských úrazů a zúčastní se besedy k danému tématu.

Žáci 8. ročníku se zapojí do projektu První pomoc do škol. V rámci projektu se žáci seznámí s poskytnutím první pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky. V poslední lekci mají možnost nahlédnout do vozidla rychlé záchranné služby a jsou záchranáři seznámeni s jeho provozem.

Celá škola pokračuje v projektech Recyklohraní (za získané body škola obdrží školní pomůcky pro žáky), Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (oba projekty podporují zdravou výživu žáků).

Na jaře se podílí žáci 2. stupně na úklidu naší obce a jejího okolí v rámci projektu Čistá Vysočina.

Projekt Adopce na dálku

Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Cílem je dát dětem takové vzdělání, aby se mohly postavit na vlastní nohy a v budoucnu nepotřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně – pokud není studijní typ, dostane šanci se vyučit.

Arcidiézní charita Hradec Králové, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala dívku, která se jmenuje SMITHA P. PANNAKAR a pochází z Indie.

Kontakt s dívkou budou mít žáci naší školy prostřednictvím korespondence. Každý rok obdrží naši žáci dva dopisy a roční zprávu ( např. vysvědčení) o pokroku dítěte s jeho aktuální fotografií.