Úřední hodiny během hlavních prázdnin:

1. 7. – 9. 7. 2021 – 8:00 – 11:00 hodin

23. 8. – 31. 8. 2021 – 8:00 – 11:00 hodin

 

Od 8. 6. 2021 nemusí mít žáci ani pedagogičtí pracovníci během výuky nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, chirurgickou roušku). Při ostatních aktivitách (např. o přestávkách, příchodu a odchodu ze třídy atd.) zůstává stejný režim jako doposud.

 

Zveme rodiče budoucích školáčků na první třídní schůzku dne 21. června 2021 od 16.00 hodin v 2.A třídě základní školy.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Do školy k prezenční výuce nastoupí také všichni žáci 2. stupně ZŠ (6. až 9. ročník). Žáci se budou testovat 1x týdně (pondělí) preventivními antigenními testy.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Do školy k prezenční výuce nastoupí všichni žáci 1. stupně ZŠ (1. až 5. ročník). Odpolední školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

Od pondělí 10.5. nastoupí do školy k rotační výuce i žáci 2. stupně.

Liché týdny (zahájí 10.5.-14.5.) budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku budou pokračovat v povinné distanční výuce. Sudé týdny (zahájí 17.5.-21.5.) budou do školy chodit žáci 8. a 9. ročníku a žáci 6. a 7. ročníku budou mít povinnou distanční výuku.

Žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy.

Od pondělí 3. 5. 2021 bude preventivní antigenní testování u žáků 1. stupně prováděno pouze 1krát týdně – vždy v pondělí (případně 1. den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu).

 

Povinné testování žáků ve škole

Test se provede bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák v den testování přítomen ve škole, provede se testování v den jeho příchodu. V případě, že žák bude mít pozitivní výsledek, bude zákonný zástupce informován a vyzván k vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce je zároveň povinen informovat o pozitivním výsledku svého praktického lékaře pro děti a dorost.

V případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním svého dítěte, nebude tomuto žákovi umožněno vzdělávání ve škole a škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční výuku.

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete v kategorii Základní škola / Zápis do ZŠ.

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, školského zařízení

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit).

strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní je dočasně pozastaven. Nenoste do školy vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, tonery……

 

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 jsme přešli na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Rozpis vyučovacích hodin – 1. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin

při odpoledním vyučování – po 4. vyučovací hodině – oběd
5. hodina           11.45 – 12.30 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin

Rozpis vyučovacích hodin – 2. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin
8. hodina           14.30 – 15.15 hodin