Úřední hodiny během hlavních prázdnin:

1. 7. – 8. 7. 2022      – 8:00 – 11:00 hodin

22. 8. – 31. 8. 2022 – 8:00 – 11:00 hodin

Upozornění na zvýšení měsíční úplaty pro žáky navštěvující školní družinu

Od 1. září 2022 se zvyšuje měsíční úplata pro žáky navštěvující školní družinu na 150,- Kč.

21. 4. SRPDŠ – od 14:45 h schůzka třídních důvěrníků, od 15:30 h schůzky 1. stupeň, od 16:00 h schůzky 2. stupeň

Informace ohledně ukončení povinnosti nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách:

 • od pondělí 14. 4.2022 končí povinnost mít nasazený respirátor ve vnitřních prostorách

Informace ohledně ukončení testování žáků od 19. 2. 2022:

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ruší od 19. 2. 2022 screeningové testování žáků ve školách

Dítě či žák vykazující příznaky akutního infekčního onemocnění i nadále nepatří do školy či školského zařízení:

 • v případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
 • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně, jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění, do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků

Informace ohledně testování žáků od 31. 1. 2022:

 • od 31. ledna 2022 se netestují žáci, kteří prodělali onemocnění covid – 19, byla jim ukončena izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více jak 30 dnů
 • tito žáci musí třídnímu učiteli předat potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu

Informace ohledně testování žáků od 3. 1. 2022:

 • od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

 

Z důvodu zhoršené epidemické situace ve škole se schůzky SRPDŠ ve čtvrtek 25. 11. 2021 neuskuteční.

Třídní schůzky SRPDŠ – 25. 11. 2021 

Začátek třídních schůzek: 

 • schůzka vedení školy s třídními důvěrníky od 14:45 hodin 
 • třídy 1. stupně od 15:30 hodin 
 • třídy 2. stupně od 16:00 hodin 

Třídních schůzek se budou moci zúčastnit pouze zákonní zástupci žáků splňující následující podmínky mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doloží, že: 

 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo 
 • absolvoval nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. nebo 
 • byl očkován proti onemocnění covid – 19, nebo 
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění (od diagnostikování neuplynulo více než 180 dní)                                                                

Dále prosíme o dodržování dalších opatření, zejména nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách školy. 

Těšíme se na setkání. 

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Provoz bude zahájen standartním způsobem 1. září 2021 (žáci 1. ročníku na MěÚ v Habrech – 8.00 h, žáci 2.-9. ročníku v kmenových třídách – 8.30 h). Žáci 2. – 9. ročníku se podrobí preventivnímu screeningovému testování 1., 6. a 9. září 2021, žáci 1. ročníku 2., 6. a 9. září. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). V takových případech je nutné 1. září doložit doklad o očkování nebo o prodělaném onemocnění.

Ve škole, školní družině a školní jídelně budou dodržována hygienická a proti epidemická opatření dle mimořádného opatření MZd, žáci s nimi budou seznámeni po příchodu do školy.

Všichni žáci budou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo chirurgickou roušku.  Vybavte, prosím, děti dostatečným počtem roušek či respirátorů.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen standartním způsobem.

Zákonným zástupcům a cizím návštěvníkům bude vstup umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest.

 

Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní je dočasně pozastaven. Nenoste do školy vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, tonery……

 

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 jsme přešli na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Rozpis vyučovacích hodin – 1. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin

při odpoledním vyučování – po 4. vyučovací hodině – oběd
5. hodina           11.45 – 12.30 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin

Rozpis vyučovacích hodin – 2. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin
8. hodina           14.30 – 15.15 hodin