Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020

Od pátku 18. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření platí pro žáky  2. stupně povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol nově tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje).

Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní je dočasně pozastaven. Nenoste do školy vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, tonery……

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

Od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech společných prostorách škol (chodby, šatny, záchody, prostory školní jídelny). Toto nařízení se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

Žáci by měli mít ve škole 2 roušky na den a igelitové sáčky na jejich uložení.

Sběr papíru

V září bude probíhat sběr papíru. Svázaný papír předávejte panu školníkovi, případně ho ukládejte před vrata staré kotelny za novější budovou školy.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covidu -19

  • provoz bude zahájen standardním způsobem
  • ve škole budou realizovaná zvýšená hygienická a protiepidemická opatření
  • nebude od žáků vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • nebude vyžadováno nošení roušek v prostorách školy, školní družiny a školní jídelny
  • přesun a pohyb žáků po škole bude minimalizován
  • pokud žák bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do budovy vpuštěn
  • pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
  • zákonným zástupcům a cizím návštěvníkům bude vstup do budovy umožněn pouze se svolením ředitelky školy

 

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 jsme přešli na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Rozpis vyučovacích hodin – 1. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin

při odpoledním vyučování – po 4. vyučovací hodině – oběd
5. hodina           11.45 – 12.30 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin

Rozpis vyučovacích hodin – 2. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin
8. hodina           14.30 – 15.15 hodin