Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Valová

Konzultační hodiny:

čtvrtek 10.30 – 11.00 hodin

pátek  7.30 – 8.00 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Pavla Novotná

konzultační hodiny:

pondělí  9.05 – 9.25 hodin

čtvrtek  7.15 – 8.15 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Informace ohledně přijímacích zkoušek konaných v náhradním termínu

MŠMT vydalo dne 7. 5. 2021 dodatek k přijímacím zkouškám. V letošním školním roce měl nově každý žák, hlásící se na studijní obor, na který se konají jednotné přijímací zkoušky, možnost vykonat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Pokud této možnosti žák nevyužil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Musí však řediteli střední školy, na které měl konat v obou termínech jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021 potvrdit, že bude tuto zkoušku konat v náhradní m termínu.

Uchazeč dále může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

https://www.msmt.cz/file/55317/

 

INFORMACE OHLEDNĚ TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, bude žákovi umožněna osobní přítomnost na přijímacích zkouškách na střední školy pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží při příchodu na střední školu před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Antigenní test bude žákovi proveden v naší základní škole, kde mu bude následně vydáno potvrzení o negativním výsledku testu.

Doklad o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, případně certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Mimořádné opatření – testování před přijímacími zkouškami

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf

Opatřeni obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek

https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%AD

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY
– 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
– 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
– 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
– 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení se má uskutečnit v termínu 19. – 21. 5. 2021. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků o přijetí. 

 

Informační portály:

Přílohy