Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Valová

konzultační hodiny:

čtvrtek 10.30 – 11.00 hodin

pátek  7.30 – 8.00 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Pavla Novotná

konzultační hodiny:

pondělí  9.05 – 9.25 hodin

čtvrtek  7.15 – 8.15 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2021/2022

 • ve škole dostane žák 2 přihlášky s vyplněnou hlavičkou a vyplněnou zadní stranou přihlášky, se zákonným zástupcem doplní SŠ, na tiskopisy přihlášek se uvádějí dvě školy a dva obory vzdělání, správnost údajů potvrdí uchazeč i zákonný  zástupce svým podpisem
 • na SŠ s talentovou zkouškou odevzdání přihlášky do 30. 11. 2021, v lednu 2022 talentové přijímací zkoušky
 • na SŠ bez talentové zkoušky  odešle žák přihlášky do 1. 3. 2022  (ZŠ potvrzuje prospěch, odeslání na SŠ nezajišťuje)
 • na studijní obory zakončené maturitní zkouškou budou konány jednotné přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, jednotné přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají ve 2 termínech, uchazeč má možnost vykonat přijímací zkoušku na každé ze zvolených škol, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek, testy jsou vyhodnocovány centrálně
 • přijímací zkoušky na čtyřleté studium řádný termín 12. 4. 2022, 2. řádný termín 13. 4. 2022
 • na šestileté a osmileté studium řádný termín 19. 4. 2022, 2. řádný termín 20. 4. 2022
 • náhradní termíny: 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání bude u přijatých uchazečů zveřejněno formou vydání seznamu přijatých uchazečů, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
 • jeden zápisový lístek dostane žák na ZŠ, do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení předá žák zápisový lístek řediteli SŠ
 • zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou (neplatí při přijetí na základě odvolání nebo při odevzdání na SŠ s talentovou zkouškou)
 • do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí – možnost podání odvolání proti tomuto rozhodnutí (nepřijatí uchazeči)
 • informace na webových stránkách SŠ – do 31. 1. 2022 vyhlášení kritérií přijímacího řízení
 • u oborů, kde se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole nekoná (obory bez maturitní zkoušky), ukončí hodnocení uchazečů v období od 22. do 30. dubna

Informační portály:

Přílohy