Zapojení školy do projektů

V letošním školním roce se naše škola zapojí do  těchto projektů:

MŠMT jako Řídící orgán OP VVV v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů Zjednodušené vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ II rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Podpora vzdělávání žáků naší školy”. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. V rámci projektu základní škola realizuje šablony: Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, Projektový den ve škole.  V  rámci projektu školní družina realizuje šablonu Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD zaměřené na projektovou výuku. Projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Při vyučovacích hodinách informatiky jsme se zapojili do projektu  Kraje pro bezpečný internet. Cílem projektu je v oblasti elektronické bezpečnosti minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií.

V letošním školním roce nabízí naše škola mimo vyučování kurzy angličtiny Cambridge English pro žáky od 5. do 9. ročníku.  Od září budou přihlášení žáci pracovat ve 4 skupinách podle jazykových úrovní. Kurzy budou zaměřeny zejména na rozvoj komunikativních a poslechových dovedností.

Čtvrtým rokem se účastníme projektu Česko sportuje – Sazka olympijský víceboj. Cílem je přitáhnout děti ke sportu, jako k součásti zdravého životního stylu. V projektu nejde o výkony, ale o to, aby se žáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. Žáci v průběhu hodin tělesné výchovy plní různé klasické i netradiční sportovní disciplíny. Účastníci obdrží sportovní vysvědčení a mohou si vybojovat setkání s olympioniky. Za včasné splnění disciplín škola obdrží sportovní pomůcky, které využije v hodinách tělesné výchovy i v mimoškolní sportovní činnosti.

Druhým rokem se také účastníme projektu SPORTUJ VE ŠKOLE. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí ve školní družině.

Zapojili jsme se jako jedna z partnerských škol do projektu „CENTRUM NATURA“, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory (CKP) v druhé vlně realizace projektu. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka / vzdělávání.

Žáci 3. ročníku se účastní projektu Prevence dětských úrazů na ZŠ v Kraji Vysočina. V rámci projektu žáci obdrží soubor zdravotně-výchovných materiálů s tematikou prevence dětských úrazů a zúčastní se besedy k danému tématu.

Žáci 8. ročníku se zapojí do projektu První pomoc do škol. V rámci projektu se žáci seznámí s poskytnutím první pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky. V poslední lekci mají možnost nahlédnout do vozidla rychlé záchranné služby a jsou záchranáři seznámeni s jeho provozem.

Celá škola pokračuje v projektech Recyklohraní (za získané body škola obdrží školní pomůcky pro žáky), Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (oba projekty podporují zdravou výživu našich žáků).

Na jaře se podílí žáci 2. stupně na úklidu naší obce a jejího okolí v rámci projektu Čistá Vysočina.

Napsat komentář